LifeGen Technologies
Category:

ปฏิวัติวงการแพทย์ GeneChip technology เทคโนโลยียีนชิป

GeneChip technology เทคโนโลยียีนชิป เทคโนโลยียีนชิป (GeneChip technology) เป็นเทคนิคดีเอ็นเอไมโครแอร์เรย์ (DNA microarray) ขั้นสูง ดัดแปลงมาจากเทคโนโลยีการผลิตไมโครชิป (microchip) ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคโนโลยีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

Posted On :